top of page

VEXXOL Антифриз концентрат -74° Син е продукт, произведен на базата на моноетилен гликол, пропантриол, карбинол, динатриев тетраборат, антикорозионни и противоизносни добавки. Използва се целогодишно в двигатели с вътрешно триене. Охлажда, смазва и намалява износването.

  H302 Вреден при поглъщане;

  H373 Може да причини увреждане на органите;

  P260 Не вдишвайте прах, пушек, газ, дим, изпарения, аерозоли;

  P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта;

  P301+P312 При поглъщане незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар при неразположение;

  P330 Изплакнете устата;


bottom of page