top of page

VEXXOL Антифриз концентрат -80° Червен е продукт, създаден специално за алуминиеви и всички съвременни бензинови и дизелови двигатели. Той е произведен на базата на етилен гликол, инхибитори, противоизносни и антикорозионни добавки. Подходящ е за целогодишна употреба. Охлажда, смазва и намалява износването. Срок на експлоатация – 5 години или 250 000 км.

  H302 Вреден при поглъщане;

  H373 Може да причини увреждане на органите;

  P260 Не вдишвайте прах, пушек, газ, дим, изпарения, аерозоли;

  P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта;

  P301+P312 При поглъщане незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар при неразположение;

  P330 Изплакнете устата

bottom of page